Preloader image

Bezpečnostné projekty a smernice kamerových systémov

V prípade, že vlastníte kamerový systém, podľa zákona a metodických usmernení musíte mať vypracovanú bezpečnostnú smernicu. V prípade, že nesplníte zákonom stanovené požiadavky hrozia Vám sankcie a pokuty od 150 až do 200 000 €!

Vyhnite sa zbytočným pokutám a sankciám.

|

Potrebujem naozaj aj ja bezpečnostnú smernicu alebo projekt?

Áno, pokiaľ vlastníte kamerový systém (firma, rodinný dom, byt, reštaurácia…) smernicu, alebo projekt musíte mať vypracovanú a riadiť sa podľa nej.

Potrebujem smernicu?

Čo musím spniť aby som sa vyhol problémom a naplnil požiadavky stanovené zákonom?

Každý prevádzkovateľ musí spĺňať
7 základných povinností.

Čo musím podľa zákona?

Aké mi hrozia postihy a pokuty ak sa rozhodnem
ignorovať zákon?

V prípade, že nesplníťe povinnosti uložené zákonom, vystavujete sa riziku uloženia nemalej pokuty vo výške od 150 až do 200 000 €.

Aké mi hrozia pokuty?

Služby

Spoluprácou s nami získavate spoľahlivého a zodpovedného partnera

Základný balík
a vypracovanie smernice

- Obhliadka
- Smernica
- Zaškolenie
- Zapracovanie ďalších zmien

Rozšírený balík služieb

- Základný balík
- Nastavenie poliky hesiel
- Preverenie bezpečnosti
- Dohľad cez VPN

Komplexné riešenie celého procesu

- Rozšírený balík
- Kompletná starostlivosť za kamerový systém prejde na nás
- Nemáte žiadne starosti

Bezpečnostná smernica, bezpečnostný projekt

Ochrana osobných údajov

Používanie kamerového systému je upravené zákonom. Najdôležitejšie pri prevádzkovaní kamerového systému (v tomto prípade je jedno či sa jedná o rodinný dom, kameru na parkovisku alebo obchodné centrum so stovkami kamier) sú podmienky spracúvania záznamu. Práva oprávnených osôb (snímaných kamerami) nesmú byť porušené a preto je dôležité vyhodnotenie odpodstatnenosti a legálnosti kamerového systému. Vyhodnocujeme najmä okolnosti ktoré majú vplyv na práva a právom chránené záujmy oboch skupín - prevádzkovateľa (majiteľa) kamerového systému a dotknutých osôb (snímaných kamerami).

“Pri prevádzke kamerového systému je dôležité dbať na dodržiavanie zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Úrad na ochranu osobných údajov vydal nové metodické usmernenie 18.4.2016, ktoré definuje podmienky nakladania s osobnými údajmi zachytenými kamerovým systémom.”

Pojmy

Osobné údaje spracúvané prostredníctvom kamerového systému

- akékoľvek charakteristiky alebo údaje fyzickej osoby, ktoré sú spôsobilé ju určiť (identifikovať) hoci aj nepriamym spôsobom a odlíšiť od ostatných osôb
- pri zázname dochádza k zachytávaniu jednotlivých charakteristík a údajov fyzickej osoby
- zaznamenavajú sa informácie o fyzickej, psychickej, ekonomickej alebo kultúrnej identity čím sa napĺňa definícia osobných údajov

Informačný systém ochrany osobných údajov pri prevádzke kamerového systému

- systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať (je pripravený na spracúvanie) akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov.

Priestor prístupný verejnosti

- priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo v čase vymedzenom prevádzkovateľom
- ak existuje obmedzenie, ktoré určitým spôsobom limituje vstup alebo voľný pohyb osoby v tomto priestore, a ktoré, ak je splnené, nemá na tento vstup alebo voľný pohyb osoby vplyv. Týmto obmedzením možno rozumieť pravidlá, ktoré platia pre pohyb v danom priestore, a ktoré môžu byť charakteru časového (napr. voľný pohyb po areáli po zaplatení vstupného počas trvania koncertu), personálneho (napr. vstup dieťaťa a jeho zákonného zástupcu do priestorov centra voľného času) alebo iného (obmedzenie súvisiace s kapacitou priestoru – balkón divadla)
- priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len naúčely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, alebo ochrany majetku alebo zdravia

Pre priestor, ktorý nie je kvalifikovaný ako priestor prístupný verejnosti

- § 15 ods. 7 zákona upravujúci podmienky monitorovania priestoru prístupného verejnosti neuplatňuje; tým nie je dotknuté plnenie ostatných povinností pri spracúvaní osobných údajov podľa zákona.
- Nie je zároveň vylúčená ani pôsobnosť iných zákonov, napríklad Občiansky zákonník3) alebo Zákonník práce, ktoré upravujú monitorovanie fyzických osôb (vrátane kamerového systému za podmienok a okolností ustanovených týmito zákonmi.

Základné povinnosti prevádzkovateľa (majiteľa) kamerového systému:

1. Účel monitorovania kamerovým systémom

- priestor prístupný verejnosti možno monitorovať LEN na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku alebo zdravia, narušenia bezpečnosti štátu - tento zákonne určený rozsah nie je možné meniť ani rozširovať

2. Primeranosť a nevyhnutnosť monitororovania kamerovým systémom

- všeobecnou povinnosťou prevádzkovateľa je konať spôsobom ktorý neodporuje zákonu a je v súlade s dobrými mravmi, t.j. dodržiavať zásadu primeranosti a nevyhnutnosti

3. Využitie záznamu z kamerového systému

- iba za účelom uplatňovania právnej zodpovednosti v rámci priestupkového alebo trestného konania
- akékoľvek iné využitie záznamu je posudzované ako spracúvanie osobných údajov v rozpore so zákonom (najčastejšie sa jedná o zverejňovanie na sociálnych sieťach)

4. Lehota na uchovávanie záznamu z kamerového systému

- zákonná lehota 15 kalendárnych dní
- v prípade, že záznam nie je využitý v priestupkovom alebo trestnom konaní je prevádzkovateľ povinný ho v tejto lehote zlikvidovať

5. Označenie monitorovaného priestoru

- Prevádzkovateľ by mal zreteľnosť označenia monitorovaného priestoru prispôsobiť počtu a charakteru štandardných vstupov do tohto priestoru (napr. vstupné dvere, vstupná brána do parku, vstup do prevádzky / budovy občianskej vybavenosti, vjazd do garáže, vjazd na monitorovanú ulicu a pod.).

6. Bezpečnostné opatrenia

- prevádzkovateľ je povinný vytvoriť také podmienky fungovania ním prevádzkovaného informačného systému, ktoré zaručia ochranu osobných údajov
- prevádzkovateľ je povinný prijať primerané opatrenia, zaručiť bezpečnosť ich spracúvania a vypracovať príslušnú bezpečnostnú dokumentáciu

7. Poučenie oprávnených osôb

- Prevádzkovateľ je zároveň povinný poučiť všetky oprávnené osoby vo vzťahu ku kamerovému systému. Poučenie sa vykonáva v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov. O tomto poučení je prevádzkovateľ povinný vyhotoviť záznam, ktorý je povinný na požiadanie úradu hodnoverne preukázať

8. Evidencia kamerového systému

- Prevádzkovanie kamerového systému, ktorým prevádzkovateľ monitoruje priestory prístupné verejnosti sa realizuje podľa § 15 ods. 7 zákona, na základe čoho tento informačný systém nepodlieha oznamovacej povinnosti na úrade podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona. Prevádzkovateľ je však povinný o ňom viesť evidenciu (evidenčný list) v zmysle § 43 a nasl. zákona; evidenciu si prevádzkovateľ ponecháva u seba, úradu sa nezasiela.

Sankcie:

- sankciami za porušenie zákona o ochrane osobných údajov sú: pokuta a poriadková pokuta
- pokuta sa podľa zákona na ochranu osobných údajov pohybuje od 150 EUR do 200 000 EUR

Zdroje:

- Metodické usmernenie č. 1/2014 (aktualizované znenie zo dňa 18.04.2016) - Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti kamerovým systémom
- Metodické usmernenie č. 2/2016 - Označenie monitorovaného priestoru podľa § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA Č. 122/2013 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
- Bulletin slovenskej advokácie 4/2015
- http://www.najpravo.sk/clanky/zabery-zlodejov-z-kamerovych-systemov-nesmie-prevadzkovatel-zverejnovat.html
- http://www.najpravo.sk/clanky/monitorovanie-priestoru-pristupneho-verejnosti-kamerovym-systemom.html
- http://www.najpravo.sk/clanky/je-ochrana-osobnych-udajov-nad-ochranou-majetku-zdravia-a-zivota.html

Ceny

Je len na Vás, ktorý z balíčkov si vyberiete a koľko zodpovednosti necháte na nás.

Základný balík

40 – 190 € bez DPH

Informujete sa
 • Obhliadka
 • Smernica
 • Zaškolenie
 • Zapracovanie ďalších zmien

Rozšírený balík

190 – 240 € bez DPH

Informujete sa
 • Základný balík
 • Nastavenie poliky hesiel
 • Preverenie bezpečnosti
 • Dohľad cez VPN

Komplexné riešenie

individuálne podľa rozsahu

Informujete sa
 • Rozšírený balík
 • Kompletná starostlivosť za kamerový systém prejde na nás
 • Nemáte žiadne starosti